این وبلاگ موضوعی دارد

و سعی میشود که تنها در آن رابط پست انتشار میشود

پست هایی که در این وبلاگ انتشار میشود هیچ ربطی به زندگی شخصی بنده ندارد

و تنها بخاطر نامش انتشار میشود

پس همه چیز را با هم اشتباه نگیرید خواهشا