برهان محبت نفس سرد منست

                                 عنوان نیاز چهرهٔ زرد منست

میدان وفا دل جوانمرد منست

                           درمان دل سوختگان درد منست

سنایی